احمد دیناری؛ مشاور بازاریابی، فروش، برندسازی و سرمایه گذاری گردشگری


  • مشاوره بازاریابی، فروش و برندسازی کسب و کارهای گردشگری
  • مشاوره ایجاد/تاسیس، سرمایه گذاری و تامین مالی کسب و کارهای گردشگری
  • مشاوره توسعه و بهسازی کسب و کارهای گردشگری
  • مشاوره سرمایه گذاری خارجی گردشگری
  • تهیه آلبوم فرصتها و بسته های سرمایه گذاری گردشگری
  • تهیه پیش طرح سرمایه گذاری، طرح بازاریابی و طرح تجاری گردشگری
  • مطالعات بازار و ارزیابی فنی - اقتصادی طرح ها و پروژه های گردشگری
  • آموزش ضمن خدمت مدیران و پرسنل کسب و کارهای گردشگری
  • برنامه ریزی و برگزاری رویداد ( ورکشاپ، گردهم آیی، سمینار و همایش )

به شما و سازمان یا کسب و کارتان کمک می کنم تا یک سروگردن بالاتر از دیگران باشید !

یک سروگردن بالاتر ...