پاسخگو نبودن یعنی احترام نگذاشتن به شخصیت خود و مخاطبانتان ! و این از مصادیق بارز عدم توانایی فرد دربرقرار کردن ارتباط موثر با محیط و دیگران است ...و به طور حتم در صورت پاسخگو نبودن در درازمدت با یک جامعه ی غیرپاسخگو طرف خواهید بود!

اما متاسفانه این قصه در جامعه و فرهنگ ما سر دراز دارد. 

حافظ شیرازی می فرمایند :

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

هرچند قصه ما با قصه حافظ شیرازی تفاوتهای ماهوی بسیاری دارد :)

یا مصداق این بیت شعر که به زیبایی این قبیل افراد را هدف قرار می دهد :

صد نامه نوشتم صد راه نشان دادم 

یا نامه نمیخوانی یا راه نمیدانی !

وقتی جای این رفتار مثبت یعنی پاسخگویی حتی در بین فرهیختگان جامعه ما خالی است، باید به طور جدی تامل کرد و تاسف خورد! 

قطعا مدارک و مدارج تحصیلی عالی بدون تقویت مهارتهای اجتماعی و ارتباطی موثر، مساوی خواهد بود با روبرو شدن با خیل عظیم تحصیلکردگان پرمدعای تئوریسین، بی اثر و قابل جایگزین ! 

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارتهای بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری