مشتری صداقت و ارایه اطلاعات درست از آنچه می فروشیم را دوست دارد و چنانچه در فرایند فروش خدمات و محصولات شاهد شکاف رفتاری از ما و کارکنانمان شود، فرار را بر قرار ترجیح داده و به راحتی ما را ترک خواهد کرد.

این دلایل مهم عبارتند از:

-          دسترسی مشتریان به اطلاعات و افزایش آگاهی وی

-          توسعه و گسترش چشمگیر اینترنت

-          افزایش شک گرایی در بین مشتریان

-          افزایش تعداد رقبا و رقابت در بازار

-          قدرت انتخاب زیاد

لذا همواره حقوق مشتری یا مصرف کننده را در نظر بگیرید، به وی توجه کنید و احترام بگذارید و هیچگاه در ارایه اطلاعات محصول یا خدمات خود غلو و زیاده روی نکنید چراکه موجب ایجاد شکاف رفتاری شده و نگرش و دیدگاه مشتری را نسبت به ما و کسب و کارمان تغییر می دهد.

تبلیغ کاذب و غیر واقعی و تغییر صحبت در زمان مذاکرات تلفنی و حضوری باعث ایجاد شکاف تبلیغ شده و چنانچه حرفمان با عملمان نیز یکی نباشد شکاف ارایه یا تحویل را در کسب و کار خود رقم زده ایم که همگی ثمره ای جز ضرورزیان و ریزش مشتری را نخواهد داشت.

مشتری که از در کسب و کارتان وارد می شود در حقیقت فرشته ای است که روزی شما را در دستانش گرفته و با پای خودش نزد شما آمده تا آن را تقدیم شما نماید پس این فرشته را احترام بگذارید و از وی مراقبت نمایید. مراجعه مجدد مشتری هدیه ای است که به خود می دهید.

در حقیقت بازاریابی نوین بایستی همراه با اعتماد باشد. بازاریابی مبتنی بر اعتماد بسیار فراتر از صرف میلیونها تومان برای تبلیغات و آگهی است که شعار بدهد (به ما اعتماد کنید) بلکه رویکردی است که رابطه بین شرکت ومشتریانش را تعمیق می بخشد.

اعتماد وفاداری مشتری را افزایش می دهد و باعث تکرار و ادامه خرید مشتری می شود.

در حقیقت اعتماد منافع کسب وکار را در چهار زمینه به وجود می آورد :

1. هزینه های کمتر جذب مشتری : اعتماد به دو روش، هزینه های جذب مشتری را پایین می آورد. نخست هزینه جذب مشتری جدید را تقلیل می دهد، شرکتهای مورد اعتماد از شهرت مردم داری بهره می گیرند. دوم با اعتماد، شرکتها دیگر مجبور نیستند مشتریان جدیدی را برای جایگزینی مشتریان ناراضی بیابند

2. حاشیه سود بالاتر: اعتماد، قیمتی که شرکتها می توانند به مشتری ارائه بدهند را افزایش می دهد، در واقع مشتریان تمایل به پرداخت بیشتر برای یک محصول با کیفیت از یک عرضه کننده قابل اعتماد وشناخته شده را دارند در واقع شهرت باال به افزایش قیمت منجر می شود

3. رشد: اعتماد به شرکت کمک می کند تا سهم خود را از مشتریان راضی گسترش دهد اگر چه شرکتهای مبتنی بر فشار می توانند در فروشهای مقطعی موفق باشند. ولی شرکتهای مبتنی بر اعتماد از هر مشتری درک بهتری دارند وبنابراین پیشنهادات معنادارتری ارائه می دهند که نرخ رشد باالتری را منجر می گردد

4. مزیت رقابتی بلند مدت: اعتماد بنیاد مزیت رقابتی بلند مدت را فراهم می سازد. یک رابطه بهتر ومشارکتی با مشتریان با ارزش به شرکت کمک می کند تا در جهت رهبری بازار، خالق ونوآور باشد. به جای حدس زدن در خصوص خواسته های احتمالی مشتریان، سازمانهای اعتمادگرا، درک بهتری از مشتریان والگوهای خرید آنان دارند در هنگامی که شرایط متالطم است، مشتریان به موسساتی می چسبند که قابل اعتماد هستند. در بازاریابی صنعتی وتولیدی 20 درصد نیروهای فروش که 80 درصد میزان فروش را انجام می دهند بسیاری از توفیقات خود را مدیون برقراری ارتباط مستمر و عملیاتی کردن ایده زیبای اعتماد با مشتریان می دانند واین به تجربه نیز ثابت شده است.