دانایی توانایی است !

هیچگاه بدون شناخت کافی و عمیق از زمینه کسب و کاری که مقرر است در آن ورد شوید سرمایه گذاری نکنید. سرمایه گذار موفق و هوشمند کسی است که ابتدا در خصوص زمینه سرمایه گذاری اش به تحقیق و بررسی، مصاحبه ، مذاکره و مشاوره می پردازد و پس از کسب اطلاعات مفید و عمیق، پای در آن زمینه می گذارد. بدون بررسی کافی سرمایه گذاری کردن یعنی چشم ها را بستن و به اعماق چاهی عمیق فرو رفتن !

آرکاد ثروتمندترین مرد بابل در این زمینه می گوید« طلا از دست کسانی می لغزد که در زمینه ای سرمایه گذاری می کنند که اطلاعات و تجربه کافی در آن ندارند». لذا ورود هیجانی و احساسی به عرصه های سرمایه گذاری نتیجه ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول شما نخواهد داشت. 

احمد دیناری؛ مشاور، سخنران و نویسنده مهارت های بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری و هتلداری