کسب و کارهای اجتماع محور موفقجک ما موسس کمپانی علی بابا معتقد است در گذشته کسب و کارها به جای اینکه اجتماع محور باشند، خودمحور و سودمحور بوده اند و کسب و کارهای امروزی برای موفقیت باید در روابط خود با مشتریان، انسان ها و جامعه بازنگری کنند. 

من هم معتقدم کسب و کار خود محور و سودمحور مصداق عینی همان تفکر بازاریابی سنتی و به عبارتی دیگر بازاریابی تحمیلی است.

با توجه به اینکه اساس و بنیان کسب و کارهای گردشگری را انسان و حرکات و اجتماعات انسانی تشکیل می دهد لذا اگر غرق در دنیای مجازی و الکترونیکی هم بشوند، همچنان فعالیت های اجتماعی و انسان محور، رابطه مند و خلق ارزش از طریق رفتار، کردار و مدیریت موثر تجربه، راز بقا، ماندگاری و موفقیت این نوع کسب و کارهاست.

احمد دیناری؛ مشاور بازاریابی، فروش و سرمایه گذاری گردشگری

آبان 1400


اشتراک گذاری